Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană - DSDU


ADMITERE

Dosarul de înscriere la concursul de admitere trebuie sa conțină:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau adeverință (pentru promoția  absolventă în anul concursului) în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  b1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
  b2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
 3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 4. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licență, în original, absolvenții care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);
 9. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport (a se vedea punctul 5.4.3)
 10. cartea de identitate/pașaport – copie;
 11. chitanța de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
 12. 3 fotografii de 3 x 4 cm;
 13. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincția obținută la faza națională sau internațională a unor olimpiade școlare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”;
 14. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

IMPORTANT: la înscriere se  vor  lua   în   considerare  numai  actele  care  nu  prezintă  ștersături, adăugiri, modificări și au ștampila unității emitente în clar.

 

LINK-uri SUBMENIU